Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Ryhmä- ja siirtolapuutarhan alueelle on jokainen vieras tervetullut. Kaikkien alueella oleskelevien ja työskentelevien on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Häiriönteko alueella on kielletty.

2 §

Sivullisten asiaton liikkuminen ja oleskelu vuokraajien palstoilla on kielletty. Palstojen välisiä rajakäytäviä ei saa käyttää kulkuteinä eikä niitä saa sulkea.

3 §

Yleisiä istutuksia ja nurmikoita ei saa tallata eikä turmella. Kaikenlainen ilkivalta alueella on kielletty.

4 §

Koirien pitäminen vapaana puutarha-alueella on kielletty. Alueella ei ole lupaa pitää mitään muitakaan kotieläimiä.

5 §

  • Vuokraajan on huolehdittava, että palstat ja niitä rajoittavat osat teitä ja polkuja pysyvät puhtaina roskista ja rikkaruohoista.

  • Pensasaidat on pidettävä siisteinä ja leikattuina kaupungin 

  • viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

  • Jätteet, jotka ei käytetä kompostissa, on vietävä vain niitä varten osoitettuihin kokoamispaikkoihin. Kaikissa jätteiden käsittelyssä on noudatettava kaupungin ja yhdistyksen antamia erikoisohjeita.

  • Kompostit on pidettävä kalkitsemalla tai muulla tavalla hajuttomina.

6 §

Tarpeeton vedenkulutus on kielletty.

7 §

Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on kielletty huolto-, sairas- ja invalidiajoa lukuun ottamatta. Suurin sallittu ajonopeus on 10 km/t.

  • Autojen pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla pysäköintialueilla.

  • Autojen puhdistus alueella on kielletty.

  • Asiatonta pyöräilyä alueella on vältettävä ja pyöräiltäessä on noudatettava varovaisuutta.

  • Tavara-, lannoite-, hiekka- ym. kuormia ei saa jättää yleisille käytäville, vaan ne on korjattava välittömästi pois. 

8 §

Kaikenlainen äänekäs ja häiritsevä esiintyminen sekä kovaäänisten ja muiden äänentoistolaitteiden voimakastehoinen käyttö alueella on ehdottomasti kielletty klo 23.00-07.00 välisenä aikana. Myös muuna aikana on vältettävä aiheuttamasta häiriötä naapuripalstojen vuokraajille.

Yhdistyksen juhla- ja tiedotustoiminnassa käytettäviä kovaäänislaitteita varten on hankittava poliisilupa.

9 §

Alueen vartiotoimintaan on jokainen palstan vuokraaja tai hänen sijaisensa velvollinen osallistumaan yhdistyksen antamien vartio-ohjeiden mukaisesti.

10 §

Sähkö-, vesi-, ruiskutus- ym. yhdistyksen määräämät maksut on annettujen maksumääräysten mukaisesti suoritettava määräpäivään mennessä.

11§

Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvovat yhdistyksen johtokunta, järjestystoimikunta ja vuorollaan määrätyt järjestysmiehet.

12§

Henkilö, joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä vastaan, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Korvauksen suuruuden määrittelee yhdistyksen johtokunta ja Helsingin kaupungin puutarhakonsulentti.

 

HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO
METSÄ- JA MAATALOUSOSASTO
SIIRTOLAPUUTARHAT

Eeva Kuuluvainen
Hilkka Aalto

HELSINGIN SIIRTOLAPUUTARHOJEN
ALUEJÄRJESTÖ r.y


Raili Wilen
Anja Wirman