Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 19.10.2021 07:17:36

 

1§ Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha ry.Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä Klapu

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

-edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa.

-edistää ja kehittää puutarhaviljelyä kestävän kehityksen mukaisena

vapaa-ajan harrastuksena jäsentensä keskuudessa ja

kotipaikkakunnallaan.

-edistää jäsentensä viihtyvyyttä sekä yhteisiä henkisiä ja fyysisiä

harrastuksia.

-valvoa jäsentensä yhteisiä etuja.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen vuokraa

siitä palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta.

-hoitaa ja ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä alueita ja

rakennuksia.

-tarjoaa jäsenilleen siirtolapuutarha-alueen palveluja.

-valvoo katselmuksin, että palstanvuokrasopimuksia sekä maanomistajan ja yhdistyksen niihin liittyen antamia määräyksiä

noudatetaan.

-harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa.

-harjoittaa harrastus- ja virkistystoimintaa.

-järjestää kokouksia, talkoita sekä juhla- ja virkistystilaisuuksia.

-valvoo, että sen jäsenet noudattavat järjestystä ja hyviä tapoja

siirtolapuutarha-alueella.

-suuntaa toimintaansa sekä jäsenistölleen että osana lähialueensa

yhteisöä.

-tekee esityksiä, aloitteita ja kannanottoja yhteiskunnan eri

tahoille.

-voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa

puutarhaorganisaatioissa.

-veloittaa jäsenmaksuja sekä siirtolapuutarha-alueen toimintaan

liittyviä maksuja.

 

3§ Rahoitus

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

-hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja

muuta omaisuutta.

-omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita.

-harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan

tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen.

-toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa

yhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.

-vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

-harjoittaa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa anniskelutoimintaa hallituksen niin päättäessä. Hallitus hankkii tarvittavat anniskeluluvat.

 

4§ Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet,

kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen

henkilö, joka on vuokrannut, yksin tai yhdessä muiden henkilöiden

kanssa, palstan Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan alueelta ja

jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi

hyväksymisen yhteydessä varsinaisen jäsenen kotipaikan tulee olla

Helsinki. Todistus kotipaikasta on esitettävä yhdistykselle

jäsenyyttä haettaessa. Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen

kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Kutakin palstaa kohti voi

yhdistykseen kuulua vain yksi varsinainen jäsen.

 

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa

samassa taloudessa asuvan henkilön tai kyseisen palstan muun

vuokralaisen. Perhejäsenillä on yhdistyksen kokouksissa vain

puheoikeus.

 

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä

tai henkilöitä, jotka haluavat edistää ja kannattaa yhdistyksen

tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen

kokouksissa vain puheoikeus.

 

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä

kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut

yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokouksissa kunniajäsenillä on

vain puheoikeus, elleivät he ole samalla varsinaisia jäseniä.

 

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

 

5§ Jäsenen eroaminen

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa

merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan

ilmoittamispäivästä.

 

Eronneen jäsenen on suoritettava kaikki ennen eroamista erääntyneet

maksut ja myöhemmin palstanvuokrakaudellaan määrätyt, sääntöjen 7 §

mainitut maksut.

 

Varsinainen tai perhejäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä,

kun 4 §:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

 

6§ Jäseneen kohdistuvat sanktiot

 

Yhdistyksen kokouksella on hallituksen perustellusta esityksestä

valta kokonaan tai määräajaksi erottaa jäsen, joka on hallituksen

antamasta kirjallisesta varoituksesta huolimatta laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntöjen mukaan määrätyt maksut tai muut jäsenvelvoitteet

tai on rikkonut palstavuokrasopimuksen ehtoja tai niihin liittyviä

maanomistajan tai yhdistyksen antamia kirjallisia määräyksiä tai on

muutoin toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla.

Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä.

 

Palstan hoidon laiminlyöntiin liittyvissä asioissa hallitus

järjestää katselmuksen, johon palstan vuokraaja on kutsuttu.

Hallitus voi antaa katselmuksen tuloksena vuokraajalle kirjallisen

hoitokehotuksen tai varoituksen

 

Yhdistyksen kokouksella on hallituksen perustellusta esityksestä

valta teettää palstan vuokraajan lukuun sellaisia palstan

hoitotoimia, jotka tämä on hallituksen kahdesta (2) kirjallisesta

varoituksesta huolimatta lyönyt laimin ja siten rikkonut

merkittävästi palstanvuokrasopimuksen ehtoja tai niihin liittyviä

maanomistajan ja yhdistyksen antamia kirjallisia määräyksiä palstan

hoidosta.

 

Ennen jäseneen kohdistuvan sanktiopäätöksen tekemistä on

asianomaiselle jäsenelle annettava tilaisuus selvityksen antamiseen

paitsi, milloin kyseessä on jäsenen erottaminen jäsenmaksun

maksamatta jättämisen vuoksi. Selvitykselle annettavan määräajan

tulee olla vähintään yhden (1) viikon pituinen.

 

Erotetun jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana jatkuu

erottamisesta lukien seuraavan kalenterivuoden loppuun, ellei hänen

kanssaan sovita lyhyemmästä ajasta tai puutarhapalstan

vuokrasopimuksesta muuta johdu.

 

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen kulloinkin voimassa olevia

rakennustapaohjeita. Ennen kuin jäsen myy palstansa on hänen

poistettava ilman rakennuslupaa tekemänsä muutokset.

 

7§ Jäsenmaksut sekä palstaan ja alueen hoitoon ym. liittyvät maksut

 

Yhdistyksen syyskokous päättää - erikseen yhdistyksen jäsenille ja

muille aluetta käyttäville

-jäseniltä perittävät liittymis- ja jäsenmaksut jäsenryhmittäin

-palstakohtaiset kulutusmaksut

-puutarha-alueen hoitoon liittyvät maksut

-jäseniltä veloitettavat rakennuslupa- ym. vastaavat maksut

-yhteisiin palveluihin liittyvät kulutus- ja investointimaksut.

 

Palstasta perittävän vuokran suuruus määritellään Helsingin

kaupungin ja yhdistyksen välisessä vuokrasopimuksessa.

 

Yhdistyksen muu kokous voi päättää erityisestä syystä em. maksujen

muutoksesta tai uudesta maksusta.

 

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

8§ Hallitus ja toimihenkilöt

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa

kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi

kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista ja kolme (3)

kalenterivuodeksi valittua varajäsentä. Puolet varsinaisista

jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen

varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä. Samalta palstalta saa

hallituksessa olla enintään yksi jäsen tai varajäsen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä

muut tarpeelliset toimihenkilöt.

 

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä

talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa

tarvittaessa jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos

puolet sen jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa

varten.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella

enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan

kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

 

Hallitus voi tarvittaessa tehdä päätöksiä tietoverkossa,

puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista

viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten

yhteydenpidon päätöksenteon aikana.

 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa aina

kaksi yhdessä.

 

10§ Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11§ Tilin-/toiminnantarkastus

 

Yhdistyksellä on 1-2 varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi (1)

varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa tilikaudeksi

kerrallaan.

 

Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on

jätettävä toiminnantarkastajille vähintään yksi (1) kuukausi ennen

kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä kirjallinen

lausuntonsa tarkastuksen tuloksista hallitukselle yhdistyksen

kevätkokoukselle esitettäväksi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen

kokousta.

 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Kokouskutsut yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin

kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi (2) viikkoa ja enintään

yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä

kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle jäsenen

ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsuun sisältyy luettelo esille

tulevista asioista.

 

Kokouskutsut voidaan edellä mainitussa ajassa ilmoittaa myös alueen

ilmoitustaululla, yhdistyksen kotisivulla tai hallituksen

valitsemassa paikallisessa tai valtakunnallisessa lehdessä

julkaistavalla ilmoituksella.

 

13§ Yhdistyksen kokoukset

 

Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä

maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai

yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen

aikana tai ennen kokousta.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää

tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään

yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä

vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua

asiaa varten.

 

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa

kohden yksi (1) ääni. Varsinaisen jäsenen sijasta voi joku muu

yhdistyksen varsinainen jäsen tai perhejäsen käyttää valtakirjalla

varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Yhdellä henkilöllä saa olla

enintään yksi (1) valtakirja. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,

se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos

äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa

kuitenkin arpa.

 

14§ Kevätkokouksen ja syyskokouksen asiat

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3.todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen asialista

5.esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien

lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä

7.todetaan palstan vuokran suuruus

8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 

1.kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan

tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3.todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen asialista

5.vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään

liittymis- ja jäsenmaksujen-, kulutus- ja alueen hoitomaksujen sekä

rakennuslupamaksujen ja alueen yhteisten palvelujen kulutus- ja

investointimaksujen suuruudesta sekä toimihenkilöiden ja

toiminnantarkastajien kulukorvauksista

6.valitaan hallituksen puheenjohtaja

7.valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

sekä varajäsenet

8.valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

9.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen

kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on vaadittava sitä

kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan

sisällyttää kokouskutsuun.

 

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on

tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)

enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on

mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen

tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen

päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään

varat samaan tarkoitukseen.

 

16§ Muut määräykset

 

Muilta osin noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä