Rakentamistapaohjeet

Rakennuslupahakemukset tulee toimittaa rakennustoimikunnan sähköpostiin rakennusluvat@gmail.com hyvissä ajoin ennen sitä hallituksen kokousta, jossa sitä toivot käsiteltävän!

Rakennuslupamaksun täytyy olla maksettuna ennen luvan myöntämistä.

Rakennuslupahakemus tullaan uusimaan sellaiseksi, että sen voi täyttää sähköisesti. Jos haluat paperisen kopion luvasta, täytä hakemus kahtena kappaleena. Jos kuva on riittävä, yksi kappale riittää.

Ennen kuin aloitat mitään mökin ulkopuolista toimenpidettä, varmista tarvitaanko siihen lupaa/ilmoitusta.

Rakentamistapaohjeet

 

Rakentaminen Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhassa

 

Mikä rakentamistapaohje on, mihin se perustuu,

miten se toimii?

Nämä rakentamistapaohjeet ovat Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan

laatima ja hyväksymä ohjeisto, joka sisältää jäsenistöämme

velvoittavia ohjeita ja sääntöjä rakentamisesta ja piharakentamisesta.

 

Rakentamistapaohjeet kattavat vuokraoikeuden omistajaa

(vuokramiestä) koskevat osat Rakennusvalvontaviraston ohjeesta

Siirtolapuutarhoissa rakentaminen (Marraskuu 2010) ja täydentävät sitä

Klaukkalanpuistoa koskevilla lisäohjeilla. Rakennusvalvontaviraston

antamat ohjeet yhdistyksen omien yleisten tilojen rakentamisesta ja

yhdistyksen velvollisuuksista rakentamisasioissa on jätetty pois. Ohjeet

koskevat sekä vanhojen rakennusten ja rakennelmien uusimista ja

korjaamista että uudisrakentamista.

 

Taustaa

Helsingin siirtolapuutarha-alueet on merkitty yleiskaava 2002:een

kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta

arvokkaiksi alueiksi, joiden ominaispiirteet tulee säilyttää.

 

Kaupunki maanomistajana (vuokranantaja) ja siirtolapuutarhayhdistys

(vuokralainen) ovat allekirjoittaessaan kirjallisen vuokrasopimuksen määrätyn

maa-alueen käytöstä siirtolapuutarhatarkoituksiin sopineet samalla sopimuksella

palstojen ylläpidosta ja rakentamisesta.

 

Vuonna 1976 vahvistetussa asemakaavassa, kaava nro 7347,

Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan aluetta koskee kaavamerkintä Mr,

ryhmäpuutarha-alue. Asemakaavamääräysten mukaan palstalle saa rakentaa

korkeintaan 20 m2 suuruisen puutarhamajan, jossa tämän kerrosalan lisäksi saa

olla kuisti- ja varastotiloja korkeintaan 20 m2. Kaikessa rakentamisessa tulee

ensisijaisesti noudattaa asemakaavaa ja sen määräyksiä, jotka on sisällytetty

tähän rakentamistapaohjeeseen. Uusien mökkien rakentamisessa tulee

noudattaa tyyppipiirustusten mukaisia enimmäispinta-aloja, korkeuksia ja
materiaaleja.

 

Piha-alueiden ja puutarhapalstojen istutusten tulee olla puutarhamaisia, alueen

ominaispiirteisiin soveltuvia. Palstalle tulee istuttaa ainakin yksi hedelmäpuu.

Puutarhapalstan pinta-alasta vähintään 2/3 tulee olla viljeltyä ja/tai istutettua.

Puolet tästä viheralasta voi olla nurmea. Kivettyjen tai pinnoitettujen alueiden

pinta-alaa ei tule lisätä. Kulkuväyliä ja pihateitä ei saa päällystää asfaltilla tai

betonikivin vaan ne tulee päällystää alueelle perinteisillä materiaaleilla; tällaisia

ovat esimerkiksi sora, luonnonkivilaatat tai betonilaatat.

 

Koska alue on osa kaupungin viheraluerakennetta, yleinen jalankulku on alueen

teillä päivisin sallittua.

 

Puutarhamökin rakentaminen ja korjaaminen

Vanhoja siirtolapuutarhamökkejä tulee ensisijaisesti kunnostaa ja korjata. Niiden

julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia

materiaaleja. Puutarhamökkien pääasiallisena julkisivumateriaalina on

käytettävä peittomaalattua laudoitusta.

 

Ikkunat ja ovet tulee tehdä puusta ja käyttää alueelle tyypillisiä siroja puitteita ja

perinteisiä puitejakoja, listoituksia ja panelointeja. Värityksessä tulee noudattaa

alueelle hyväksyttyjä väritysohjeita. Rakennuksilla on oltava huopakatteinen

harjakatto, kattohuovan väreiksi hyväksytään musta tai harmaa.

 

Jos vanhan mökin tilalle rakennetaan uusi mökki, se on rakennettava alueen

alkuperäisen asemapiirroksen mukaisesti. Asemapiirustuksessa kunkin palstan

rakennusala on määrätty ja mökki on rakennettava pääasiassa kiinni kahteen

lähinnä palstan rajaa olevaan rakennusalueen rajaan. Nykyisillä palstoilla uuden

mökin päärungon harjan on oltava samansuuntainen kuin nyt ja

samansuuntainen kuin viereisellä palstalla.

 

Kattokaltevuuden tulee olla tyyppipiirustusten mukainen, kattokulmaa ei saa

jyrkentää. Mökeissä ja rakennelmissa tulee olla avoräystäät. Yksityiskohtien

tulee olla siroja. Mökki on perustettava avosokkelin varaan. Kivijalan pilarien

korkeus on korkeintaan 40 cm. Jos mökin alusta on viettävä, alempana olevat

peruspilarit voivat olla korkeampia kuin 40 cm.

 

Erityisesti huomautetaan, että:

. mökin ikkunoiden on täytettävä tyyppipiirustusten mitat ja niissä tulee olla

puupuitteet;

. ovi voi olla pystylaudoitettu ja siinä voi olla ikkuna;

. valokate: mökin verannan oven yläpuolelle voi panna valokatteen, jonka

koko on enintään 260cm x 150 cm.

 

Klaukkalanpuiston puutarhamökkien tyyppipiirustukset ovat Helsingin kaupungin

Rakennusvalvontaviraston hyväksymät eikä rakennuslupaa siten

tyyppipiirustusten mukaisia mökkejä rakennettaessa anota erikseen

rakennusvalvontavirastolta. Sen sijaan vuokramiehen on ennen rakennustöiden

aloittamista pyydettävä aiotulle rakentamistoimenpiteelle yhdistyksen suostumus

(yhdistyksen myöntämä rakennus- tai toimenpidelupa) ja tarvittaessa

lunastettava yhdistykseltä tyyppipiirustukset. Uuden vuokramiehen täytyy

allekirjoittaa vuokrasopimus ennen rakennusanomuksen hyväksymistä. Yhdistys

ilmoittaa kirjallisesti rakennusanomuksen hyväksymisestä tai hylkäämiseen

johtavista syistä vuokramiehelle.

 

Tyyppipiirustukset on lunastettava seuraavia rakentamistoimenpiteitä varten:

. uuden mökin rakentaminen;

. mökin uudelleen rakentaminen;

. mökin laajentaminen sallitun neliömetrimäärän puitteissa, esimerkiksi

verannan rakentaminen.

 

Mökkiä koskevat pienehköt muutokset

Mökin ulkonäköön vaikuttavia muutoksia varten on pyydettävä yhdistyksen

suostumus. Kirjallisessa hakemuksessa on oltava liitteenä riittävän

yksityiskohtaiset piirustukset muutoksesta tyyppipiirustuksen mukaisine

mittoineen ja rakennusmateriaaleineen. Tässä tarkoitettuja pienehköjä

muutoksia ovat esimerkiksi:

 

. kuistin tai katoksen rakentaminen tai muuttaminen;

. varaston rakentaminen mökin yhteyteen tai olemassa olevan varaston

muuttaminen;

. seinien ja katon värin tai materiaalin sekä ikkunoiden ja ovien olennaiset

muutokset.

 

Varsinaiset rakennelmat

Varsinaisiksi rakennelmiksi katsotaan varasto/kuivakäymälä sekä leikkimökki,

grillikatos ja kasvihuone. Yhdelle palstalle saa rakentaa leikkimökin ja

kasvihuoneen tai grillikatoksen ja kasvihuoneen. Rakennelmien tulee olla alueen

luonteeseen sopivia. Niiden tulee olla harjakattoisia. Leikkimökin ja grillikatoksen

tulee olla lautarakenteisia ja väritykseltään ja materiaaleiltaan samanlaisia kuin

itse mökit. Hirttä ei tule käyttää rakennusmateriaalina. Painekyllästettyä puuta ei

myöskään suositella käytettävän mm. niistä maaperään liukenevien

kyllästysaineiden vuoksi.

 

Rakennelmia varten ei ole laadittu tyyppipiirustuksia. Niiden rakentamista varten

on etukäteen pyydettävä yhdistyksen suostumus ja maksettava

toimenpidemaksu. Kirjallisessa hakemuksessa on oltava liitteenä riittävän

yksityiskohtaiset piirustukset rakennelman jokaisesta sivusta mittoineen ja

seuraavien seikkojen tulee myös käydä siitä ilmi:

 

. Sijoittuminen palstalle: Rakennelmien etäisyyden mökistä ja palstan

rajasta tulee olla vähintään 2 m sekä tien että välikäytävän puolella

vähintään 1,5 m.

. Onko hoidettu rajanaapureiden kuuleminen

. Väritys - jonka tulee olla sama kuin mökillä

 

Kasvihuone

Kasvihuone rakennetaan pääsääntöisesti kokonaan valoa läpäisevästä

materiaalista. Pohjapinta-ala saa olla enintään 220 cm x 300 cm ja harjakorkeus

enintään 220 cm maasta mitattuna. Jos kasvihuone rakennetaan

kierrätysmateriaalista, kuten ikkunoista, seinien ja katon yhteispinta-alasta

korkeintaan noin 30 % saa olla muuta materiaalia kuin lasia.

 

 

Leikkimökki

Pohjapinta-ala saa olla enintään 220 cm x 300 cm kuisteineen, josta kuistin

syvyyden tulee olla vähintään 60 cm. Mökin harjakorkeus saa olla enintään 220

cm perustuksista mitattuna ja perustusten korkeus enintään 30 cm.

Rakennustavaksi suositellaan mökin mukaista laudoitusta.

 

Grillikatos

Grillikatoksen tulee olla avonainen ja matalareunainen. Se ei saa olla lasitettu

eikä siinä saa olla ovea. Se saa olla joko nelikulmainen tai suorakaiteen

muotoinen ja pohjapinta-alaltaan enintään 6 m2 (esim. 245 cm x 245 cm tai 200

cm x 300 cm) ja sen harjan korkeus saa olla enintään 240 cm maasta mitattuna.

Pohjapinta-ala mitataan kulmatolpan ulkoreunasta. Räystäs saa olla korkeintaan

40 cm:n levyinen.

 

Kevyet rakennelmat

Varsinaisten rakennelmien lisäksi palstalle saa sijoittaa kevyitä, viihtyisyyttä

lisääviä rakennelmia. Ne tulee sijoittaa palstoille niin, että itse puutarhamökki

säilyy päärakennuksena näkymässä ja rakennelmat sijoittuvat palstan reunoille

ja alistuvat päärakennukselle. Rakennelmien sijoittelussa palstoille pitää aina

ottaa huomioon palstanaapurit naapurisovun säilymiseksi (ei savu-, haju-,

näkymä- tms. haittoja).

 

Kevyitä rakennelmia ovat:

Astianpesukatos

Pohjapinta-ala saa olla enintään 3 m2 ja korkeus enintään 220 cm maasta

mitattuna.

 

Näkösuoja- ja istutussäleiköt

Palstan sisälle voi rakentaa näkösuoja- ja istutussäleikköjä siten, että ne eivät

varjosta naapuria.

 

Terassi ja kiveykset

Terassi tulee olla laudasta, kooltaan korkeintaan 3 x 3 metriä ja sen pinta ei saa

nousta sitä ympäröivän maanpinnan tasosta enempää kuin 15 cm. Kivetykset on

asetettava maanpinnan tasoon.

 

Lipputanko

Lipputangon enimmäiskorkeus on noin kaksi kertaa mökin harjakorkeus.

 

Grilli

Palstalle voi rakentaa erillisen grillin, jos siellä ei ole grillikatosta.

 

Telttakatos tai teltta

Vain tilapäiseen käyttöön (korkeintaan 2 viikkoa).

 

Kompostit

Puutarhajätettä voi kompostoida hoidetussa avokompostissa.

Keittiöjätekompostin tulee olla täysin umpinainen ja siitä tulee tehdä ilmoitus

YTV:lle. Jokaisella palstalla tulee olla keittiöjätekomposti, tai mökkiläisen pitää

itse viedä keittiöjätteet pois alueelta. Naapurusten yhteistyössä hoitama

keittiöjätekomposti on suositeltava.

 

Muut laitteet

Kuivakäymälä

Kuivakäymälän voi rakentaa mökin yhteydessä olevaan varastoon tai varastona

käytettävään leikkimökkiin. Erillistä käymäläkoppia ei saa rakentaa. Vesi- tai

kemiallista käymälää ei saa sijoittaa palstalle.

 

Ilmalämpöpumput

Mökkiin voidaan asentaa ilmalämpöpumppu. Ulkoyksikön asentamista polun puoleiselle seinustalle tulee välttää. Ilmalämpöpumpun asentamista varten tarvitaan naapureiden kuuleminen.

 

Aurinkopaneelit

Vain mökin katolle voidaan asentaa aurinkopaneeleita.

 

Piharakentaminen

 Välikäytävät

Palstojen välissä on yhteensä 60 cm leveä välikäytävä, joka tulee pitää

avonaisena. Tien puolella voi olla kevyt, helposti irrotettava este.

 

Palstan rajat

Tien puolella palstan raja on pensasaidan puolessa välissä. Välikäytävän

puolella palstan raja kulkee keskellä välikäytävää, niin että välikäytävästä

lasketaan 30 cm kuuluvaksi kumpaankin palstaan. Palstoja ei saa rajata

välikäytävää vastaan pensasaidalla.

 

Aidat

Pensasaidan korkeus leikattuna on enintään 140 cm ja suositeltu

enimmäisleveys 60 cm. Jos pensasaitaan halutaan kaari portin kohdalle, sen

tulee olla selvästi korkeuttaan kapeampi. Matala 70-90 cm korkea verkkoaita

sallitaan palstan sisäpuolelle esim. kotieläinten tai kaniinien vuoksi.

Välikäytävän puolella aita on sen sisäreunalla.

 

Portti

Aitaan saa tehdä palstaa kohden yhden portin, jonka leveys on 70 - 130 cm.

  

Klaukkalanpuiston omat rakennuslupahakemukset

Kaikkeen Klaukkalanpuistossa tapahtuvaan varsinaiseen rakentamiseen on

saatava yhdistyksen kirjallinen lupa. Lupa on haettava etukäteen, eikä töitä saa

aloittaa ennen luvan myöntämistä. Yhdistyksellä on oikeus puuttua luvattomaan

tai myönnetystä luvasta poikkeavaan rakentamiseen ja keskeyttää tällaiset työt.

 

Yhdistyksen omia, rakennus/toimenpidelupahakemukseen tarvittavia lomakkeita saa yhdistyksen nettisivuilta tai toimistosta.
 

Lupahakemukset jätetään rakennustoimikunnan jäsenelle. Rakennustoimikunta käsittelee

hakemukset ja toimittaa ne yhdistyksen hallitukselle päätettäviksi. Yhdistyksen hallituksen

lupapäätös toimitetaan luvan hakijalle kirjallisesti tai sähköisesti.

 

Tarkastukset

 Yhdistyksen suorittamat rakennustarkastukset

Rakentamisaikaa on 12 kk rakentamisluvan myöntämisen jälkeen. Yhdistyksen

rakennustarkastaja tekee uuden mökin mökkirakennustyömaalla kolme

tarkastusta, joilla todetaan, että rakentaminen etenee hallituksen hyväksymän

rakentamisehdotuksen mukaisesti. Ensimmäinen tarkastus suoritetaan kun

mökin pohja on tehty ja toinen kun runko on pystytetty. Kun rakennus on valmis,

tehdään lopputarkastus. Rakentajan velvollisuus on kutsua tarkastaja paikalle

kussakin rakentamisen vaiheessa. Leikkimökkiä tai grillikatosta rakennettaessa

kaksi tarkastusta riittää: pohjan tarkastus ja lopputarkastus. Kasvihuonetta

rakennettaessa riittää se, että tarkastaja toteaa kasvihuoneen koon ja paikan

olevan anomuksen mukainen.

 

Kaupungin suorittamat tarkastukset

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston katu- ja

puisto-osaston henkilöt tekevät alueelle pistokoeluonteisia tarkastuksia

todetakseen, onko rakennuslakia, asetusta, myönnettyjä lupia ja

maanvuokrasopimuksen ehtoja noudatettu.

 

Mahdolliset rakentamisesta aiheutuvat erimielisyydet selvitetään yhteistyössä

yhdistyksen, vuokramiehen, rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston katu-

ja puisto-osaston kesken.

 

Muuta rakentamisessa huomioitavaa

Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhassa on vuosikokouksen päätöksellä sovittu,

että alueella vältetään häiritsevää melua aiheuttavaa työskentelyä kesäaikana

(1.6.- 31.8.) lauantain klo 18:n ja maanantain klo 8:n välillä sekä arkisin klo

21:stä klo 8:aan.

 

Liikenne alueella ja naapureiden huomioiminen

Painavien rakennustarvikkeiden ajo palstalle tulee suorittaa aikana jolloin alueen

tiestö sen vaurioitumatta kestää. Myös käytettävien maansiirto- ja muiden

työkoneiden tulee olla mahdollisimman kevytrakenteisia. Mikäli vaurioita syntyy,

palstan haltijan on ne korjattava omalla kustannuksellaan.

 

Rakennustöistä siirtolapuutarhassa syntyy aina meluhaittaa ja ylimääräistä

liikennettä. Alla olevat seikat on kuitenkin hyvä ottaa huomioon

rakennusprojektin aikana:

 

. Rakennus- ym. tarvikkeiden ajossa tarvittavat ajoneuvot on kuljetuksen

jälkeen pysäköitävä pysäköintialueelle.

. Rakennuttajan on kerrottava palkkaamilleen työntekijöille ja

tavarantoimittajille, että alueella on ehdoton 10 km:n nopeusrajoitus.

. Jokaisen vuokramiehen on huolehdittava tieosuudesta palstansa kohdalla

ja siksi rakennuttajan on tarkistettava, etteivät tavarantoimittajat jätä roskia

tielle muiden korjattavaksi.

. Rakennuttaja on aina vastuussa palstallaan syntyvien rakennusjätteiden

hävittämisestä. Yhdistyksen jätesäiliöt ja mahdolliset roskalavat eivät ole

rakennusjätteitä varten, vaan jokaisen rakennuttajan on itse huolehdittava

syntyvien jätteiden kuljetus pois alueelta.

  

Sähkötyöt

Alueen sähköverkko kuuluu yhdistykselle. Mikäli alueen maakaapelit

vahingoittuvat rakentamisen tms. yhteydessä, vuokramies vastaa korjauksista

omalla kustannuksellaan.

 

Paloturvallisuus

Paloturvallisuus asettaa palstoille omat rajoituksensa.

Rakennusten ja rakennelmien etäisyys toisistaan pitää kahden palstan välillä

olla vähintään 6 m. Nestekaasulaitteiden käytössä on noudatettava

paloviranomaisten määräyksiä.

 

Majan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein viranomaisten

antamien määräysten mukaisesti. Tulisijassa saa polttaa ainoastaan kuivaa,

puhdasta puuta sekä sen seassa kuivaa ja puhdasta paperia, pahvia, kartonkia

ja käsittelemätöntä jätepuuta. Märkää, maalattua, kyllästettyä tai liimattua puuta

EI SAA polttaa, ei myöskään roskia tai muita jätteitä.

 

Jokaisessa mökissä pitää olla lakisääteinen palovaroitin. Lisäksi suositellaan

pidettäväksi helposti saatavilla olevaa alkusammutuskalustoa.

 

Jätevedet

Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ympäristökeskuksen ohjetta.

Mikäli mökkiin halutaan sijoittaa pesukone, astianpesukone, suihku tai sauna

täytyy muistaa, että nämä laitteet ovat alueviemäröinnin puuttumisen vuoksi

kielletty. Kylpytynnyreitä tai isoja kiinteitä uima-altaita ei myöskään saa rakentaa

niistä aiheutuvien harmaavesiongelmien vuoksi.

 

RAKENTAMISEN LUPAMAKSUT YHDISTYKSELLE vuonna 2023:

Uuden mökin rakentaminen tai mökin laajennus                                                 100 €

Kasvihuone, leikkimökki-varasto, huvimaja, tiskikatos, katettu terassi                 50 €

Mökin värimuutos, julkisivumuutos, kattamaton patio tai

puurakenteinen aita, muu vähäinen rakenne                                                        25 €

 

Rakentamishakemusta ei tarvita esimerkiksi:

Mökin maalaaminen entisen väriseksi

Pintaremontit mökin sisällä

Pihan kunnostus, laatoitus ja muut maanrakennustyöt

 

MAKSUYHTEYSTIEDOT

Yhdistyksen tilinumero Nordeaan on FI41 1412 3000 6012 23

Viitenumero lupamaksuissa on 1300

 

Huom!  Kokonaan uuden mökin rakentaminen (vanhan, tuhoutuneen tai puretun

tilalle) vaatii myös virallisen rakennusluvan hakemisen Helsingin rakennusvalvonnalta.

Ennen rakennusluvan hakemista mökin haltijan on haettava piirustuksilleen ja

suunnitelmilleen yhdistyksen hyväksyntä ja puoltolausunto sekä naapurien kuulemis- tai

suostumuslausunnot.

 

HAKEMUSLOMAKKEITA SAA:

Uusia rakentamishakemuksia sekä naapureiden kuulemis- ja suostumuslomakkeita saa

yhdistyksen netistä, yhdistyksen toimistosta ja kesäisin rakennustoimikunnan

puheenjohtajalta.